Bass Matrix

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

§ 1 ALGEMEEN
Door het plaatsen van een bestelling erkent en aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden in hun huidige versie. Afwijkende voorwaarden zijn niet geldig. Op rechtshandelingen of andere rechtsbetrekkingen met BASS MATRIX is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Voor zakelijke transacties met kooplieden en publiekrechtelijke rechtspersonen is Leipzig overeengekomen als bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit het contract, inclusief wissels en cheques. De contractuele taal is Duits.

§ 2 SLUITING VAN HET CONTRACT
Door op de knop “Bestelling verzenden” enz. te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje. Onmiddellijk daarna wordt de ontvangst van de bestelling bevestigd. Het koopcontract wordt afgesloten met een verzendbevestiging of de levering van de goederen.

§ 3 PRIJZEN | BETALINGSVOORWAARDEN | EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle prijzen in de BASS MATRIX online shop zijn inclusief BTW (onder voorbehoud van prijswijzigingen) plus verzendkosten. Zodra het factuurbedrag volledig is ontvangen, worden de bestelde artikelen binnen 1-3 dagen verzonden. De geleverde goederen blijven eigendom van BASS MATRIX totdat alle bestaande vorderingen volledig zijn voldaan.

§ 4 LEVERING | VERZENDING
Tenzij anders vermeld, vindt de levering binnen 1-3 dagen plaats op het adres dat tijdens het bestelproces is opgegeven. Het risico gaat over op de klant/ontvanger zodra de zending de BASS MATRIX online shop verlaat. De verzendkosten zijn zoals aangegeven op het moment van aankoop. De online shop berekent automatisch de toepasselijke verzendkosten voor verzendingen binnen het land of de EU.

§ 5 RECHT OP ANNULERING
De contractuele verklaring kan binnen twee weken zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (bijv. brief of e-mail) of door het retourneren van de goederen in overeenstemming met § 13 BGB worden geannuleerd. De herroepingstermijn begint op zijn vroegst bij ontvangst van de goederen. Tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om de termijn te halen. De annulering moet worden gestuurd naar:
Philipp Rehm
Loehrstrasse 25
04105 Leipzig, Deutschland
E-Mail: info[at][at]bassmatrix.org

In geval van annulering moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd. Bij terugzending van beschadigde of versleten goederen wordt een wettelijk toegestaan bedrag in mindering gebracht. De klant/verzender draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is dan €40, of, als de prijs van de goederen hoger is, als er geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling is gedaan op het moment van annulering. De afzender draagt de volledige kosten voor retourzendingen vanuit het buitenland.

§ 6 GARANTIE
Defecten in geleverde goederen of transportschade moeten onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen worden gemeld. De garantie wordt verstrekt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Het moet worden opgemerkt dat gedrukte producten mogelijk minimale beschadigingen aan de randen vertonen als gevolg van opslag en transport.

§ 7 ONLINE GESCHILLENBESLECHTING
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) aan op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ in overeenstemming met artikel 14(1) van de ODR-verordening. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen op te lossen. Mijn e-mailadres is: info[at]bassmatrix.org

§ 8 MISCELLANEOUS
Voor het indienen van claims van welke aard dan ook, verzoekt BASS MATRIX om direct contact om mogelijke juridische geschillen of waarschuwingen te voorkomen en verzekert dat verlichting zal worden verleend in het geval van een juridisch bindende opheldering.
Zonder voorafgaand contact worden binnenkomende facturen of juridische waarschuwingen afgewezen met het oog op de verplichting om de schade tot een minimum te beperken.
Bij onterechte aanmaningen of soortgelijke maatregelen behoudt BASS MATRIX zich het recht voor om een afwijzende verklaring conform § 256 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) in te dienen.

§ 9 SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE
Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.