Bass Matrix

Colofon

Colofon (Duitsland volgens $10 Abs. 3 MDStV)

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:
Philipp Rehm
Loehrstrasse 25
04105 Leipzig
Duitsland
Email: info[at]bassmatrix.org

Disclaimer

1. inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

2. referenties en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) aanvaarden noch de auteur noch de beheerders van deze website enige aansprakelijkheid voor de inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn uitsluitend de beheerders van die pagina’s verantwoordelijk. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gekoppelde pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor bijdragen van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en etiketteringsrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. gegevensbescherming
Als de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) in te voeren, gebeurt dit vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen gepubliceerd in het impressum of vergelijkbare informatie door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails die dit verbod overtreden.

5 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.